ACORD DE CUSTÒDIA FLUVIAL AMB L'AJUNTAMENT DE GIRONA